STRUČNI TEKSTOVI

Finansijsko izveštavanje kao krajnji rezultat i zadatak budžetskog računovodstva

Finansijsko izveštavanje kao krajnji rezultat i zadatak budžetskog računovodstva 1024 683 admin

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO predstavlja naučni metod kojim se obuhvataju i kvantitativno izražavaju sve poslovne promene na sredstvima i izvorima sredstava budžetskih korisnika. Koristi se se za potrebe upravljanja poslovima budžetskog korisnika i kao takvo predstavlja podršku…

Važnost programskog budžetiranja

Važnost programskog budžetiranja 1024 683 admin

Programsko budžetiranje, ili budžetiranje prema rezultatima  predstavlja dodeljivanje budžetskh sredstava u skladu sa učinkom, odnosno povezuje budžetske resurse  sa krajnjim rezultatima koje vlada ili institucija želi postići. Jednostavnije rečeno, budžetiranje zasnovano na programima ili rezultatima…

Razlike između programskog i linijskog budžeta

Razlike između programskog i linijskog budžeta 1024 629 admin

Programsko budžetiranje podrazumeva da se finansijska sredstva alociraju za različite aktivnosti ili programe koji su uspostavljeni u skladu sa unapred postavljenim  rezultatima /ciljevima politika u različitim sektorima. U tom smislu uvođenjem  programskog budžetiranja, težište pažnje…

Pripremanje budžetskog kalendara

Pripremanje budžetskog kalendara 1024 683 admin

Budžetski  kalendar utvrđuje  postupke i  raspored  koje  će  budžetski  korisnik slediti  u razvoju  budžeta i  pomaže  u  pripremi  i  pravovremenom  donošenju  budžeta. Treba  imati  u  vidu da  je  srednjoročni  okvir  budžeta  zasnovan  na “prenosnom”  trogodišnjem …

Način utvrđivanja učinka u okviru programskog budžetiranja

Način utvrđivanja učinka u okviru programskog budžetiranja 1024 683 admin

Mere učinka se definišu kao kvantitativne i trajne mere izlaznih rezultata, krajnjih rezultata i efikasnosti javnog sektora. One pružaju osnove za merenje rezultata programa, aktivnosti i resursa dodeljenih za programe. Indikatori  učinka  treba  da: Mere…

Modeli upravljanja promenama u projektu

Modeli upravljanja promenama u projektu 1024 682 admin

Reč   “projekt”  dolazi  od  latinske  reči  projectum  od  projicere,“  baciti  ispred“. Prema  tome,  originalno  značenje  reči „projekt“ je  nešto  što  dolazi  ,  pre  nego  što  je  bilo  šta  drugo  naparavljeno.  “Projekat je privremeni napor preduzet…

Organizacija projekata kao polazna tačka

Organizacija projekata kao polazna tačka 1024 682 admin

U fazi pripreme projekta, potrebno je izraditi nacrt projekta, koji uključuje najznačajnije elemente projekta: Ciljeve projekta ( opšti cilj) Specifične ciljeve Relevantnost projekta Korisnike projekta Rezultate projekta Opis aktivnosti i njenu efektivnost Metodologiju Vremenski okvir…

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.