Registar rizika i strategija

Odgovor na problematiku rizika, u cilju zaštite interesa, jeste upravljanje rizikom.

Upravljanje rizicima je definisano Smjernicama za upravljanje rizicima kao cjelokupan proces utvrđivanja, procjene i praćenja rizika i sprovođenje neophodnih kontrola sa ciljem da se izloženost rizicima svede na prihvatljiv nivo.

Registar omogućava klijentima dokumentovanje podataka o identifikovanim rizicima, procjeni vjerovatnoće i uticaja istih, o kontrolnim aktivnostima koje se preduzimaju kao odgovori na utvrđene rizike, o odgovornim osobama kao vlasnicima rizika i odgovornim osobama za preduzimanje utvrđenih radnji kao i planskim rokovima izvršavanja radnji odnosno ažuriranja podataka o utvrđenim ili novonastalim rizicima.

Osnovni elementi Registra

  • ŠIFRA RIZIKA (povezivanje rizika sa procesom u kojem je nastao, ujedno je i šifra tog procesa)
  • TIP RIZIKA (strateški/operativni/koruptivni – određivanje nivoa rukovodstva koje se primarno bavi kojom kategorijom rizika – aspekt gledanja na upravljanje rizikom)
  • NAZIV RIZIKA (naziv prepoznatog i utvrđenog rizika u određenom procesu)
  • VLASNIK RIZIKA (funkcija osobe koja je ujedno i vlasnik procesa, a čija je odgovornost prepoznavanja rizika u procesu i njegovog rješavanja)
  • VJEROVATNOĆA (dodeljivanje pripadajuće vjerovatnoće nastanka rizika, a prema bodovnim parametrima definisanim u Strategiji upravljanja rizicima)
  • UTICAJ (dodeljivanje odgovarajuće veličine učinka rizika, a prema bodovnim parametrima definisanim u Strategiji upravljanja rizicima)
  • INDEKS (rezultat množenja vjerovatnoće nastanka rizika i uticaja koji nastupanje rizika može prouzrokovati – procjenjena veličina rizika)
  • MJERE OTKLANJANJA (definisane kontrolne aktivnosti/odgovori za rješavanje utvrđenih rizika)
  • ZADUŽENA OSOBA (funkcija osobe odgovorne za preduzimanje mjera otklanjanja/smanjivanja rizika)
  • DATUMI MJERENJA RIZIKA (datum 1. mjerenja, datum 2. mjerenja i datum sljedećeg mjerenja rizika – historijat mjerenja rizika)

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.