Opšti dio

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definisanjem Izjave o viziji i misiji i  definisanjem strateških ciljeva.

Strateško planiranje

  • upravljačko sredstvo odnosno alat koji poput drugih upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu – unapređenje poslovanja organizacije,
  • pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenljivu okolinu i osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva,
  • ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njena potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju,
  • sistemski način donošenja primarnih odluka, određivanja smjera funkcionisanja i sprovođenja aktivnosti i mjera koje usmjeravaju organizaciju prema budućnosti. Prilikom planiranja utvrđuju se ciljevi i načini ostvarenja, koji  usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti,
  • proces koji zahtjeva kontinuirano praćenje rezultata koji se odnose na postavljene ciljeve.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira odnosno definisanjem Izjave o viziji i misiji i  definisanjem strateških ciljeva.

Najprije se utvrđuju opšti ciljevi, zatim posebni ciljevi i na kraju načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja je definisanje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva.

Proces praćenja sprovodi se kontinuirano kroz vremenski period za koje je strateški dokument izrađen i sa njim se utvrđuje da li su i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o sprovođenju strateškog dokumenta.

Podjela planske dokumentacije se može napraviti prema vremenskom periodu u kom se planira izvršavanje, stoga, radi se o hijerarhijskoj podjeli jer bi prema logičnom slijedu strateško planiranje moralo da se zasniva na dugoročnoj Strategiji razvoja (5-10 godina) koja daje smjernice za izradu Strateškog plana za trogodišnji period.

Strategija razvoja

Strategija razvoja je dugoročni osnovni dokument za utvrđivanje i sprovođenje privrednog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti JLS, Strategijom razvoja se utvrđuju vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, finansiranje i sprovođenje razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u privredi i društvu u cjelini.

Strateški plan

Strateški plan je srednjoročni planski dokument koji proizlazi iz strategije razvoja, i direktno je povezan sa budžetskim planiranjem. Strateško planiranje ima sljedeće osnovne karakteristike:

  • Uzima u obzir analizu okruženja, postojeće situacije

Strateško planiranje se u velikoj mjeri oslanja na rezultate analize okruženja u kom JLS radi, a na koje ima vrlo malo uticaja. Različiti faktori iz okruženja, kao, na primjer, demografski trendovi, makroekonomska situacija, politički trendovi, socijalna kretanja itd., mogu da imaju presudan uticaj na rezultate organizacije.

  • Pruža srednjoročni okvir rada

Strateški plan se, između ostalog, pravi radi postizanja kontinuiteta i konzistentnosti aktivnosti organizacije, što nas upućuje na izradu plana sa što dužim vremenskim okvirom. Sa druge strane, stalne promjene u okruženju zahtjevaju fleksibilnost i dug period planiranja koji smanjuje preciznost plana. Zbog toga, dobar izbor vremenskog okvira na koji se donosi strateški plan je 3-5 godina.

  • Predstavlja dinamičan proces

Zbog činjenice da se okruženje stalno mijenja i da je vrlo teško sa sigurnošću predvidjeti buduće događaje, planiranje je kontinuiran proces. Prilagođavanje plana novim uslovima u okruženju obavlja se svake godine.

  • Preduslov za alokaciju resursa

Da bi plan bio ostvarljiv, proces strateškog planiranja mora biti integrisan sa procesom budžetiranja tako da konačna alokacija resursa odražava izbor prioriteta, koji će doprinijeti razvoju djelokruga koji JLS obavlja.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.