Opšti dio

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavlja i za koji je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine FBIH 38/16) je propisana zakonska obaveza implementacije sisema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općine i vanbudžetskih fondova i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udjel (u daljnjem tekstu: korisnici javnih sredstava). Zakon se odnosi na sve korisnike javnih sredstava i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samocenjivanja, skraćenice GIFUK, koji su korisnici javnih sredstava obavezni da predaju jednom godišnje do 28. februara (federalni korisnici javnih sredstava prvog nivoa, kantonalni korisnici javnih sredstava prvog nivoa i jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, federalne vanbudžetske organizacije i kantonalne vanbudžetske organizacije) odnosno do 31. januara (pravna lica u kojem Federacija ima većinski vlasnički udio i pravna lica u kojima kanton ima većinski vlasnički udio). Dalje, ovaj Zakon je propisao metode i načine uspostavljanja interne revizije unutar korisnika javnih sredstava, zatim uslove koji moraju da se stvore da bi sprovođenje interne revizije bilo moguće. Propisana je obaveza o Planu uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru kako bi se terminski utvrdili rokovi uspostavljanja FUK sistema kod korisnika javnih sredstava, i definisana je obaveza uspostavljanja interne revizije i osobe koja mora biti imenovana kao Rukovodilac za FUK.

Bosna i Hercegovina donosi bitne izmjene donošenjem obaveze i propisuje ispunjavanje upitnika samocjenjivanja (GIFUK) za sve korisnike javnih sredstava, tačnije za korisnike javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantone, gradove, općine i vanbudžetske fondove i pravna lica u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udjel.

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, i uspješno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Finansijsko upravljanje i kontrola ima dvije glavne linije izvještavanja prema nadležnim tjelima što predstavlja dodatni oblik kontrole sprovođenja. Izvještavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK). Finansijsko upravljanje i kontrola garantuje transparentnost i zakonitost poslovanja javne uprave.

Sam proces uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole započinje imenovanjima osoba odgovornih za sprovođenje sistema. Korisnik javnih sredstava dužan je da imenuje rukovodioca za Finansijsko upravljanje i kontrolu. Korisnici javnih sredstava mogu imenovati prema potrebi i koordinatora za Finansijsko upravljanje i kontrolu, i radnu grupu za Finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i osobu zaduženu za izradu registra rizika, ali ta imenovanja nisu obavezna već su prepuštena izboru korisnicima javnih sredtava i ona se donose zbog specifičnosti organizacije (velika organizacija, puno upravnih odjeljenja).

Najvažniji mehanizam izvještavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK).

Za uspostavljanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.