Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK (GI FUK) predstavlja izvještaj korisnika javnih sredstava o stanju sistema FUK za prethodnu godinu koji se podnosi na propisanom obrascu i sadrži opšte podatke o organizaciji i popunjen upitnik za samoprocjenu sistema FUK.

 1. Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK (GI FUK)

Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK (GI FUK) predstavlja izvještaj korisnika javnih sredstava o stanju sistema FUK za prethodnu godinu koji se podnosi na propisanom obrascu i sadrži opšte podatke o organizaciji i popunjen upitnik za samoprocjenu sistema FUK.

Obveznici predaje GI FUK-a kao i rokovi predaje propisani su Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.

Primjenom jedinstvene metodologije osigurava se jednoobrazno sastavljanje godišnjih izvještaja sa odgovarajućim podacima potrebnim za izradu konsolidovanog godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, koji Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna harmonizacijska jedinica) podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Godišnje izvještavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH podrazumijeva izradu pojedinačnih godišnjih izvještaja institucija BiH i izradu konsolidovanog godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH.

Formu i sadržaj Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i formu i sadržaje odgovarajućih upitnika i uputstava potrebnih za njegovu izradu, utvrđuje Centralna harmonizacijska jedinica vodeći računa o konzistentnosti godišnjeg izvještaja sa podzakonskim aktima donesenim u skladu sa članom 33b. Zakona o finansiranju institucija BiH.

Institucije BiH sačinjavaju Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole popunjavanjem propisanih obrazaca za samoprocjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Formu i sadržaj obrazaca za izradu Godišnjeg izvještaja o sistemu upravljanja i kontrole u institucijama BiH sa Uputstvom za izradu godišnjeg izvještaja objavljuje Centralna harmonizacijska jedinica na web stranici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (www.mft.gov.ba).

Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za prethodnu godinu, shodno članu 33d. stav (4) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, dostavlja se u pisanoj i elektronskoj formi Centralnoj harmonizacijskoj jedinici najkasnije do 15. februara tekuće godine.

Rukovodilac institucije odgovoran je za tačnost podataka iz Godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Upitnik samoprocjene – GI FUK

Upitnik samoprocjene, odnosno GI FUK, sadrži ukupno pet područja koje prati:

 1. Kontrolno okruženje
 2. Upravljanje rizicima
 3. Kontrolne aktivnosti
 4. Informacije i komunikacije
 5. Praćenje i procjenu sistema.

 

 1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Rukovodilac je odgovoran za:

 • Zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje budžetskih sredstava.
 • Efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budžetom, odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava.

Potrebno je sastaviti dokument u kojem je popisan sadržaj predmeta. U predmetu se nalaze sljedeći dokumenti:

 • IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI (prilog 1a ili prilog 1b Uredbe)
 • UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI (prilog 2)
 • PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI (prilog 3)
 • IZVJEŠTAJ O OTKLONJENIM NEPRAVILNOSTIMA (prilog4)
 • MIŠLJENJE UNUTARNJEG REVIZORA (ili IZJAVA O REVIZIJI) (prilog 5).

Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: “Upitnik”), koji su obveznici dužni prethodno popuniti, na temelju raspoloživih informacija, izvještaja unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

Izjava se može dati i u slučaju uočenih nepravilnosti ako iste ne utiču na zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje sredstava te na efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budžetom odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava. Izjava se daje na obrascima 1.A ili 1.B koji se nalaze u Prilogu 1.

Ukoliko su na upitniku dani potvrdni odgovori na sva pitanja u vezi s obavezom propisivanja i provođenjem potrebnih procedura odnosno kontrola, izjava se daje na Obrascu 1.A iz Priloga 1.

Ukoliko su na upitniku iz stavka 2. ovog članka, dani negativni odgovori ili djelomično potvrdni odgovori na sva pitanja ili dio pitanja, izjava se daje na Obrascu 1.B iz Priloga 1.

Uz Izjavu se prilaže:

 1. popunjeni Upitnik,
 2. Plan otklanjanja nepravilnosti,
 3. Izvještaj o otklonjenim nepravilnostima utvrđenim u prethodnoj godini,
 4. Mišljenje unutarnjih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i kontrolama za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini (prilažu samo obveznici koji sukladno posebnom zakonu imaju obavezu organizacije unutarnje revizije).

Fotokopija dokumentacije koja se prilaže uz Izjavu, izjave odgovornih osoba osnovnih organizacijskih jedinica obveznika i svi drugi dokumenti na temelju kojih se daje Izjava, dokumentiraju se u Predmetu o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu.

Nadležna ministarstva finansija i službe za finansije za svakog obveznika provjeravaju formalni sadržaj Izjave i Upitnika koje korisnici dostavljaju sukladno članku 12. ovog Pravilnika.

Prilikom formalne provjere sadržaja Izjave i Upitnika iz stavka 1. ovoga članka provjerava se da li su:

 • Izjava, Upitnik i ostali prilozi dostavljeni u propisanom roku
 • dostavljeni ovjereni i potpisani svi potrebni obrasci
 • dati svi potrebni odgovori na pitanja koja se odnose na obveznika.

Nadležna ministarstva finanscija i službe za finansije tokom proračunske godine provjeravaju za svakog obveznika na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje obveznici dostavljaju.

Nadležna ministarstva finansija i službe za finansije, za pojedine korisnike na odabranom uzorku provjeravaju vjerodostojnost odgovora danih u obrascima, dostavljenih izvještaja o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvještaja o otklonjenim nepravilnostima utvrđenim prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.